مقاله ها و پاسخ برخی پرسش های رایج والدین

بررسي شيوع دندان مولر شيري

بررسي شيوع دندان مولر شيري سه ريشه فك پائين در كودكان شهر زاهدان

 

دكتر نرجس اميري طهراني ،  دكتر عليرضا حيدري

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان، دانشكده دندانپزشكي، گروه دندانپزشكي كودكان

 مركز تحقيقات سلامت كودكان و نوجوانان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان

زمينه و هدف:

آشنايي با ساختار دندان وتنوع مورفولوژيك آن هم از نظر درماني  و هم از نظر بررسي هـاي انـسان شناسـي داراي اهميـت است. داشتن اطلاعات دقيق از تعداد ريشه ها ما را در درمان اندودونتيك يا حتي كشيدن دندان ها ياري خواهد كـرد، يكـي از تفـاوت هـاي بـين  فردي   وجود ريشه سوم در مولرهاي فك پائين است.  هدف اين مطالعه بررسي شيوع مولر شيري سه ريشه فك پائين در زاهدان ميباشد.

مواد و روش كار:

در اين مطالعه توصيفي كه در سال 1386 انجام گرديد 1500 پرونده بخش دندانپزشکی كودكان دانشكده دندانپزشكي زاهدان مـورد بررسي قرار گرفت.در پرونده ها در صورتي كه راديوگرافي پـري اپيكـال فـك پـائين موجـود بـود، وجـود ريـشه سـوم مولرهـاي شـيري توسـط  دندانپزشك متخصص مورد بررسي قرار گرفته و نژاد،  جنسيت بيمار  و موقعيت ريشه سوم ثبت مي  شد. براي توصيف و ارائـه داده هـا از جـداول  فراواني و نرم افزار  SPSS 11.5 استفاده شد.

يافته ها :

از 1500 پرونده 677 مورد داراي راديوگرافي پري اپيكال فك پائين بودند كـه از ايـن تعـداد در 49 مـورد (23/7 %) دنـدان مـولرشيري   سه ريشه فك پائين مشاهده شد. از مواردي كه ريشه سوم وجود داشت 3/65 %(32 نفر) پسر و 7/34 (17 نفر) دختر بودند.

نتيجه گيري :

نتايج اين مطالعه عنوان مي كند كه مولر شيري سه ريشه فك پائين در شهر زاهدان شايعتر اسـت . در هنگام درمان ریشه یا کشیدن دندان مولر های شیری فک پائین در این منطقه جغرافیائی بخاطر امکان وجود ریشه سوم بایددقت بیشتری کرد .اطـلاع از ايـن ميـزان شـيوع ، موفقيت درمان دندانپزشكي كودكان را بيشتر خواهد كرد.(مجله طبيب شرق،  دوره10، شماره3، پائيز 1387،ص201 تا 206)

كليدواژه ها  :   دندان شيري ، دندان مولر، آنومالي ريشه

خواندن 2658 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

خدمات ما

  • فلوراید تراپی     
  • فیشور سیلانت 
  • ترمیم دندانها
  • درمان عصب
  • فضا نگهدار
  • تشخيص و درمان بيماريهاي دهان
  • درمان ضربات وارده به دهان ودندان
  • درمان تحت بيهوشي

ویژگی‌ها

جستجو

بالا